test

[insert_php]
function myTest() {
static $x = 0;
echo $x;
$x++;
}

myTest();
myTest();
myTest();
[/insert_php]